Możliwość skorzystania ze wsparcia dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu „Kierunek Praca”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Uczestnikami projektu będzie 70 osób w wieku 30 lat i więcej, które nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej, tj. osoby bierne zawodowe ( 50 osób ) bądź bezrobotne niezarejestrowane w PUP ( 20 osób ) zamieszkujące w woj. zachodniopomorskim.

Minimum 50 uczestników będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie).
Minimum 30% uczestników (21 osób) będą stanowić mieszkańcy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj. Białogard, Wałcz, Świdwin, Choszczno, Gryfice i Szczecinek.
Minimum 30% uczestników (21 osób) będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Oferujemy:
– Wsparcie doradcy zawodowego, w tym przygotowanie IPD (4 godz./ osoba)
– Wsparcie pośrednika pracy (12 godz./ osoba)
– Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (6 godz./ osoba)
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe w wymiarze od 3 do 6 miesięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami promocyjnymi.

Na górze plakatu widać cztery czworokąty, trzy szare i jeden pomarańczowy.  Tekst plakatu informacyjnego: Projekt „Kierunek Praca”  ReComp Bujakowski, Majewski s.c., ul. Grabowska 26a, 62-570 Rychwał realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kierunek Praca”, RPZP.06.05.00-32-K006/18.   Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 70 osób nieprowadzących działalności gospodarczej (40 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących małe obszary miejskie (o ludności > 5000 i średniej gęstości zaludnienia) w województwie zachodniopomorskim, pozostających bez zatrudnienia (w tym: 20 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz 50 biernych zawodowo, 10 osób z niepełnosprawnością, 4 osoby długotrwale bezrobotne, 50 osób o niskich kwalifikacjach, 21 osób w wieku 50 lat  i więcej, 21 osób zamieszkałych w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze).  Budżet projektu: 997 500,00 zł  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa: 947 625,00 zł.  Na dole plakatu widać cztery flagi. Pierwsza: Po lewej stronie na granatowym tle trzy gwiazdy w kolorze białym, czerwonym i żółtym a po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny. Druga: Prostokąt biało-czerwony. Trzecia: Z lewej strony romby w kolorach zieleni, żółtego i niebieskiego a w prawym dolnym rogu napis: Pomorze Zachodnie. Czwarta: Po lewej stronie niebieski prostokąt z dwunastoma żółtymi gwiazdami rozłożonymi w okręgu a po prawej stronie napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Content | Menu | Access panel