KIERUNEK PRACA

Obecnie realizujemy projekt „Kierunek Praca” w województwie zachodniopomorskim zgodnie z umową nr RPZP.06.05.00-32-K006/18-00 zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Działanie to polega na kompleksowym wsparciu osób niepracujących, zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmującym pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego 70 osób nieprowadzących działalności gospodarczej (40 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących małe obszary miejskie (o ludności > 5000 i średniej gęstości zaludnienia), pozostających bez zatrudnienia (w tym: 20 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz 50 biernych zawodowo, 10 osób z niepełnosprawnością, 4 osoby długotrwale bezrobotne, 50 osób o niskich kwalifikacjach, 21 osób 50 lat i więcej, 21 osób zam. w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) zam. w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie zachodniopomorskim (definicja Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”).

Okres realizacji projektu:
01.09.2019 – 31.07.2020

Jeśli nie masz pracy, ukończyłeś/aś 30 rok życia i jesteś gotowy na zmiany na płaszczyźnie zawodowej, skontaktuj się z nami telefonicznie (tel. 63-307-00-73, 535-255-582) lub e-mailowo szkolenia@recomp.pl.

Biuro Projektu mieści się  na ul. Warcisława IV nr 42 w Szczecinku.

Content | Menu | Access panel