ZAKOŃCZENIE PROJEKTU “E-KOMPETENTNI PO 50-TCE”

W lipcu zakończona została realizacja projektu „E-kompetentni po 50-tce”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 08.04. Kształcenie ustawiczne, Poddziałanie: 08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych.

W ramach projektu zrealizowano trzy zadania prowadzące do nabycia kompetencji minimum w obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści (przy 100h dydaktycznych) jak również w obszarach: Bezpieczeństwo (przy 120h) oraz Rozwiązywanie problemów (przy 140h).

Do projektu zakwalifikowały się łącznie 142 osoby, w tym 100 kobiet oraz 42 mężczyzn, natomiast szkolenie ukończyło 140 osób w tym 99 kobiet i 41 mężczyzn. Oznacza to, że tylko dwie osoby, które przystąpiły do projektu nie ukończyły szkolenia i nie otrzymały zaświadczenia oraz certyfikatu.

Projekt umożliwiał wszystkim osobom bez względu na płeć, pochodzenie etniczne czy też posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności sprawiedliwe, na jednakowych zasadach pełne uczestnictwo we wszystkich działaniach na każdym etapie realizacji projektu. Tym samym wśród zrekrutowanych osób zakwalifikowały się 32 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Szkolenia odbyły się w miejscowościach: Bliżyn (4 grupy), Opatów (4 grupy), Momina w gminie Waśniów oraz Józefina w gminie Łopuszno (po dwie grupy), a także Święta Katarzyna oraz Wilków w gminie Bodzentyn (po jednej grupie). Łącznie powstało 14 grup, które liczyły po około 10 osób.

Uczestnicy projektu mieli zapewnione materiały szkoleniowe w tym podręczniki, skrypty oraz materiały dydaktyczne, a na zakończenie szkolenia otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.

Beneficjenci uczestniczyli w szkoleniu komputerowym, a także w egzaminie zewnętrznym ECDL. Wśród wszystkich osób, które przystąpiły do egzaminu tylko jedna z nich nie otrzymała certyfikatu, ponieważ nie zdała egzaminu.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno pracę trenerów jak również jakość materiałów szkoleniowych i dydaktycznych co znalazło odzwierciedlenie w przeprowadzonych ankietach końcowych.

Content | Menu | Access panel