Zakończenie działań w Projekcie „Kierunek Praca”

Z dniem 30.09.2020r. zakończyła się realizacja Projektu pt. „Kierunek Praca” realizowanego od 1.09.2019r. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Kompleksowym wsparciem objętych zostało 70 osób w wieku 30 lat i więcej zam. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. zachodniopomorskim, pozostających bez zatrudnienia, w tym: 20 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz 50 biernych zawodowo, 46 kobiet i 24 mężczyzn, 16 osób z niepełnosprawnością, 9 osób długotrwale bezrobotnych, 67 osób o niskich kwalifikacjach, 43 osoby w wieku 50 lat i więcej, 36 osób zam. w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Celem Projektu był wzrost potencjału zawodowego 70 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD). Wsparcie obejmowało m.in. udział
w indywidualnych spotkaniach w ramach IPD, Poradnictwa zawodowego i Pośrednictwa pracy.
Celem IPD było określenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego Uczestnika Projektu. Poradnictwo zawodowe było realizowane m.in. poprzez udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także kierowanie na badania lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. Proces Pośrednictwa pracy obejmował m.in. osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniego stanowiska pracy dla wspieranej osoby, pozyskiwanie ofert pracy i przedstawianie ich Uczestnikom Projektu oraz inicjowanie i organizowanie spotkań pracodawców z Uczestnikami/czkami. Po spotkaniach indywidualnych w kolejnym etapie Uczestnik podejmował działania zaplanowane w IPD, odpowiadające jego indywidualnym potrzebom i preferencjom. Tym samym w szkoleniach wzięło udział łącznie 46 osób, natomiast w stażach 37 osób. Szkolenia prowadziły do uzyskania kompetencji w przypadku 21 osób bądź kwalifikacji w przypadku 25 osób. Podczas odbywania staży Uczestnicy Projektu pod okiem wyznaczonych opiekunów, którzy udzielali im wskazówek i służyli pomocą przy wypełnianiu powierzonych zadań poznali zasady organizacji i mechanizmy funkcjonowania firmy, a także nauczyli się samodzielnego wykonywania obowiązków i odpowiedzialności za zleconą pracę.
Zakończenie udziału w Projekcie dla każdego z Uczestników wymagało podsumowania przeprowadzonych działań w ramach Podsumowania Indywidualnej Diagnozy Potrzeb stanowiącej integralną część IPD. Zaplanowane wskaźniki Projektu zostały osiągnięte – 34 Uczestników projektu podjęło zatrudnienie w oparciu o podpisaną umowę o prace, ponadto 2 osoby podpisały umowę zlecenia.

Content | Menu | Access panel