START projektu “Edukacja–Kwalifikacja–Cyfryzacja” w województwie wielkopolskim

Obecnie realizujemy projekt „Edukacja –Kwalifikacja –Cyfryzacja” w województwie wielkopolskim zgodnie z umową nr RPWP.08.02.00-30-0005/18-00 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (wartość dofinansowania: 1 338 053,04 zł, wartość całkowita projektu: 1 486 725,60 zł).

Celem głównym projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych przez 406 osób w wieku od 25 do 74 lat zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie wielkopolskim, w szczególności miasta średnie (definicja Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”). W ramach Projektu zrealizowanych zostanie 29 szkoleń po 152 godziny każde.

Jeśli chcesz uzyskać lub pogłębić umiejętności komputerowe całkowicie za darmo, skontaktuj się z nami telefonicznie 63-307-00-73, 535-255-582, e-mailowo szkolenia@recomp.pl lub za pośrednictwem infolinii: 63-306-70-40.

BIURO PROJEKTU:
ul. Sportowa 34,  62-570 Rychwał

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.12.2019r. – 29.06.2022r.

UCZESTNICY PROJEKTU:
406 osób w wieku od 25 do 74 lat (226K+180M)

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ:

  • max. 284 osoby w wieku 25 – 49 lat (158K+126M),
  • min. 122 osoby w wieku 50 – 74 lata (68K+54M),
  • min. 163 osoby o niskich kwalifikacjach (91K+72M),
  • 60 osób bezrobotnych (30K+30M),
  • 238 osób biernych zawodowo (128K+110M),
  • 108 osób pracujących (68K+40M).
Content | Menu | Access panel