“Kierunek Praca” – dokumenty rekrutacyjne

Udział w Projekcie może wziąć osoba fizyczna, która zgłosi swój udział w sposób przewidziany Regulaminem:

  • osobiście w biurze projektów: ul. Warcisława IV 42, 78-400 Szczecinek,
  • pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu: ul. Warcisława IV 42, 78-400 Szczecinek,
  • pocztą tradycyjną na adres biura firmy ReComp Bujakowski, Majewski s.c.: ul. Sportowa 34, 62-570 Rychwał,
  • e-mailowo na adres: biuro@recomp.pl,
  • telefonicznie na numer: 535-255-582 lub 63-3 07-0 0-73.

O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie lub listownie albo mailowo po utworzeniu listy podstawowej Uczestników/czek Projektu. Od wyników procesu rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie

Content | Menu | Access panel